Přihláška


PŘIHLÁŠKA

Přihlašuji svoje dítě

Jméno................................................................................................................................třída.........................

datum narození.......................................................................................RČ......................................................

bydliště................................................................................................................................................................

do VOV Rousínov, z.s.

Souhlasím se zpracováváním a zveřejňováním jeho osobních údajů a fotografií pro účely oddílu. Prohlašuji, že nemá žádné závažné zdravotní potíže. Pokud by vznikly, budu o nich neprodleně informovat vedení oddílu zastoupené

Ing. Ivo Hermanem tel. 603 428787, mail: herman@gensro.cz

V .............................................dne.............................................

Příjmení, jméno a podpis zákonného zástupce

........................................................................................................................................................................

Kontakt tel......................................................mail.............................................................................................


Vytvořte si webové stránky zdarma!