Volejbalová přípravka

Volejbalová přípravka

Družstvo přípravky je určeno pro chlapce ze 3. a 4. tříd.

Přípravka je zaměřena jak na všeobecnou pohybovou průpravu a základní dovednosti při hře s míčem, tak na zvládnutí základních volejbalových úderů.

Děti se budou učit hrát různé formy minivolejbalu podle jejich aktuální pokročilosti a budou se zúčastňovat okresních a krajských soutěží v minivolejbalu.

Tréninky probíhají ve sportovní hale při ZŠ Rousínov vždy v pondělí a středu od 13.30 do 15 hodin. Ve školním roce 2021/22 zahajujeme v pondělí 6.9.2021.

V případě zájmu pošlete vyplněnou přihlášku - viz níže- na e-mail: herman@gensro.cz

Oddílový příspěvek je stanoven na 2000 Kč za celý školní rok. Po potvrzení přihlášky naším oddílem, uhraďte prosím částku na účet oddílu 2301026561/2010. VS prvních 6 čísel rodného čísla. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte celé jméno a příjmení dítěte.
PŘIHLÁŠKA

Přihlašuji svoje dítě

Jméno................................................................................................................................třída.........................

datum narození.......................................................................................RČ......................................................

bydliště................................................................................................................................................................

do VOV Rousínov, z.s.

Souhlasím se zpracováváním a zveřejňováním jeho osobních údajů a fotografií pro účely oddílu. Prohlašuji, že nemá žádné závažné zdravotní potíže. Pokud by vznikly, budu o nich neprodleně informovat vedení oddílu zastoupené

Ing. Ivo Hermanem tel. 603 428787, mail: herman@gensro.cz

V .............................................dne.............................................

Příjmení, jméno a podpis zákonného zástupce

........................................................................................................................................................................

Kontakt tel......................................................mail.............................................................................................